Stadgar för Kamratföreningen Hjärtekviltarna bildad i januari år 2020 med säte i Ystad.

  Organisationsnummer 802529-1959


  § 1 Föreningens ändamål

  Föreningen Hjärtekviltarna är en ideell förening med säte i Ystad, Skåne län.

  Föreningens syfte är: 

  • att främja intresset för kviltning och kviltens historia genom att bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker 
  • att inspirera till nytänkande 
  • att arrangera återkommande träffar för individuell och gemensam sömnad Föreningen är politiskt obunden och öppen för alla oberoende av kön, etnicitet och religion. 


   § 2 Medlemskap

  Medlem i föreningen är fysisk person, som vill verka för föreningens målsättning, som stöder föreningens stadgar och som erlagt medlemsavgift, vars storlek fastställs av föreningens ordinarie årsmöte. 

  Medlemsavgiften erläggs per kalenderår. För nytillkomna medlemmar under perioden augusti' december gäller halv medlemsavgift för det första året. Efter erlagd medlemsavgift får varje medlem ett medlemskort samt inloggning till hemsidans medlemsavdelning. 


   § 3 Styrelsen

  Föreningens styrelse består av ordförande och två till sex ledamöter samt två suppleanter. 

  Ordförande väljs på ett år och ledamöter väljs på två år och suppleanter väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs växelvis vartannat år. 

  Styrelsen sammanträder vid valfritt antal gånger per år efter kallelse av ordföranden. Kallelsen ska på valfritt sätt tillställas samtliga i styrelsen. 

   

  § 4 Styrelsens uppgifter

  Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar och har det yttersta ansvaret för föreningen mellan årsmötena. 

  Styrelsen skall upprätta förslag till verksamhetsplan som ska läggas fram för årsmötet. 

   

  § 5 Firmateckning

  Styrelsen beslutar om vem eller vilka som tecknar föreningens firma. 

   

  §6 Verksamhetsår

  Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31december. 

   

  § 7 Årsmöte

  Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast vid februari månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen, på sätt styrelsen finner lämpligt, utsändas senast tre veckor före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Rösträtt tillkommer närvarande medlem, som erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande eller föregående år. Rösträtt via fullmakt gäller inte. 

  Omröstning sker öppet om det inte speciellt begärs sluten omröstning. Vid lika röstetal har röstberättigad mötesordförande utslagsröst. Vid icke röstberättigad ordförande skall lotten avgöra. 

  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet (datum anges i kallelsen). 


  § 8 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

  1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare) 
  2. Godkännande av dagordningen 
  3. Fastställande av röstlängd 
  4. Årsmötets behöriga utlysande 
  5. Styrelsens verksamhetsberättelseinklusive ekonomisk berättelse 
  6. Revisorernas berättelse 
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  8. Fråga om antal ledamöter i styrelsen (jämt antal) 
  9. Val av ordförande 
  10. Val av det antal ledamöter som beslutats i punkt 8 (växelvis vartannat år) 
  11. Val av två suppleanter i styrelsen 
  12. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant 
  13. Val av valberedning (sammankallande och ledamot) 
  14. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år 
  15. Förslag till verksamhetsplan 
  16. övriga förslag från styrelsen 
  17. Motioner från medlemmarna 
  18. Övriga ärenden 

   

  § 9 Extra årsmöte

  Extra årsmöte skall inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av antalet medlemmar begär det. 

  Extra årsmöte skall hållas senast fyra veckor efter det att styrelsen erhållit begäran därom. Kallelse till extra årsmöte skall på valfritt sätt utsändas till medlemmarna senast två veckor före mötet. Vid extra årsmöte skall endast förekomma de ärenden, som föranlett mötets inkallande och som angivits i kallelsen. 

   

  § 10 Valberedning

  För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av två ledamöter. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till sammankallande. 

   

  § 11 Räkenskaper och revisorer

  Föreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och skall jämte styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. 

   

  § 12 Bildandet av lokalgrupper

  Lokala grupper kan bildas av föreningens medlemmar. Ändamålet med gruppernas verksamhet skall vara detsamma som föreningens. 

   

  § 13 Ändring av stadgarna

  För ändring av dessa stadgar fordras beslut av ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag om stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. 

   

  § 15 Uteslutning

  Medlem, som motarbetar föreningens syfte och skadar gemensamma intressen eller uppsåtligen bryter mot föreningens stadgar och som vägrar att vidta rättelse, kan uteslutas av styrelsen. Medlem, som utesluts, äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet. 

   

  § 16 Föreningens upplösning

  För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut av två medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. I samband med beslut om eventuell upplösning skall samtidigt beslut fattas, om hur föreningens tillgångar eller skulder skall hanteras. 

   

  Dessa stadgar antogs på Kamratföreningen Hjärtekviltarnas uppstartsmöte 30 januari 2020.